Webstek Digital Agency

De enige echte

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Webstek Digital Agency (Cfr. ‘Wij’), is een rechtspersoon geregistreerd naar Belgisch recht met ondernemingsnummer BTW BE 0737.954.620.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, van welke aard dan ook, die ontstaat tussen u als opdrachtgever en Webstek Digital Agency. Alle documenten die de opdracht verduidelijken vormen deel uit van de verkoopsvoorwaarden.

i. Tussen opdracht en offerte

 1. Onze offertes zijn geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is. De offerte heeft een geldigheidsduur, zoals vermeld, of bij een gebrek hieraan van 30 kalenderdagen na verzendingsdatum.
 1. Onze offertes voor de opdracht zijn van een indicatief karakter tenzij er uitdrukkelijk een vaste prijs wordt aangegeven.
 2. De opdrachtbevestiging betekent de aanvaarding van de offerte, alsook van het eventuele voorontwerp. De opdrachtbevestiging kan zowel impliciet als expliciet afgeleid worden uit de onderlinge communicaties met de opdrachtgever.
 1. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken.
 1. Wijzigingen aan de opdracht, onder de vorm van meerwerk, zijn uitsluitend geldig indien de opdrachtgever en WEBSTEK DIGITAL AGENCY gezamenlijk hierover beslissen. De opdrachtgever begrijpt dat wijzigingen een invloed kunnen hebben op de prijs. Deze financiële gevolgen zijn ten laste van de opdrachtgever.
 1. De oplevertermijnen zijn louter indicatief. Professionaliteit afleveren is onze prioriteit, daarom hebben wij het recht om de oplevering met maximaal 14 werkdagen uit te stellen zonder dat onze aansprakelijkheid in gedrang wordt gebracht. We brengen de opdrachtgever uiteraard op voorhand op de hoogte indien we hiervan gebruik zullen maken.

ii. De uitvoering van een opdracht

 1. Uitvoeringen van opdrachten gebeuren in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector aan de hand van recente inzichten en technologieën.
 1. Open medewerking van de opdrachtgever is van belang om de opdracht tot een goed einde te brengen. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de timing en kosten. Deze financiële gevolgen zijn ten laste van de opdrachtgever.
 1. WEBSTEK DIGITAL AGENCY beschikt over creatieve en technische vrijheid om de opdracht uit te voeren. We kunnen hierbij beroep doen op diensten van gespecialiseerde derden indien nodig voor de goede uitvoering van de opdracht. WEBSTEK DIGITAL AGENCY kan zelf bepalen wie deze derden zijn.
 1. Wanneer de opdracht is uitgevoerd beschikt de opdrachtgever over een garantieperiode van 1 maand waarbinnen de opdrachtgever gebreken kan melden. Deze gebreken moeten vaststelbaar of reproduceerbaar zijn en op gedetailleerde wijze beschreven worden. Feedback gebeurt schriftelijk en bij voorkeur in gebundeld formaat.
 1. Wanneer de opdracht bestaat uit dienstverlening op lange termijn (vb. hostingdiensten) dan moet de opdrachtgever zich onthouden van gebruik dat significant hoger ligt dan het gemiddelde gebruik van een afnemer. Indien dit overmatig gebruik van structurele aard is kunnen we de opdrachtgever verplichten om over te schakelen op een aangepast dienstverleningsniveau. Dit is wanneer de behoeften van de opdrachtgever gewijzigd zijn.

iii.  Betalingen en tarieven

 1. Onze tarieven en prijzen zijn steeds exclusief BTW.
 2. WEBSTEK DIGITAL AGENCY kan tarieven en prijzen wijzigen in geval van dienstverlening waarbij minstens 6 maanden is verstreken sinds de aanvang of meest recente herziening. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen gebeurt dit door middel van een aangetekend schrijven ten laatste tot 30 dagen na inwerktreding van de nieuwe tarieven.
 1. Bij gebrek aan bepaalde tijdstippen zal WEBSTEK DIGITAL AGENCY maandelijks factureren. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur die is ontvangen wordt hij geacht te reageren tot maximaal 14 dagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op betalingsverplichtingen.
 1. Facturen zijn te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Niet betaalde facturen brengen van rechtswege een zonder ingebrekestelling een intrest op van 12% per jaar vanaf de factuurdatum. Daarenboven wordt er een schadevergoeding van 15% forfaitair aangerekend met een minimum van 150 euro. Betwistingen en geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.
 1. Bij de aanvaarding van de opdracht wordt een voorschotfactuur van 50% van de totale waarde van de opdracht aangerekend, tenzij de partijen anders overeenkomen.

iv. Domeinnaam en hosting

 1. De opdrachtgever is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor elk gebruik dat gemaakt wordt van zijn online opslagruimte. De opdrachtgever draagt dus ook zorg voor de persoonlijke en vertrouwelijke omgang met mogelijk toegekende login-gegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever licht WEBSTEK DIGITAL AGENCY in bij eventueel vermoeden van een geschonden karakter.
 1. Principieel is de opdrachtgever vrij om de gehoste ruimte zelf in te vullen, voor zover hij ter goeder trouw handelt en geen schending begaat van de geldende rechtsregels en/of de rechten van derden, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut niet toegestaan op de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot het volgende:
 • Gebruik van processen, programma’s, spammingtechnieken of andere praktijken die WEBSTEK DIGITAL AGENCY of andere partijen kunnen hinderen of schade toebrengen, ongeacht of dit een werkelijke invloed heeft op de hostingsdiensten van WEBSTEK DIGITAL AGENCY.
 • Gebruik met oog op de promotie en/of distributie van verboden producten en diensten, zoals illegale drugs, illegale wapens, goederen waarop een embargo rust en dergelijke.
 • Gebruik met het oog op de promotie, het aanzetten tot het faciliteren en/of het verrichten van illegale of strafrechtelijk sanctioneerbare handelingen en activiteiten. Dit moet op de meest ruime wijze geïnterpreteerd worden en bevat onder andere het stellen van frauduleuze handelingen en de distributie en promotie van bijvoorbeeld kinderpornografisch materiaal.
 • Gebruik met het oog op het ongevraagd binnendringen van andere computers en netwerken op het internet (‘hacking’) waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • Schendingen van de intellectuele eigendom van rechthebbende derden.
 • Iedere mogelijke verwijzing naar websites van derden die gebruikt worden niet-toegelaten handelingen.
 1. Uitvoering van hostingdiensten betekent de opslag van diverse soorten inhoud, zoals tekst en beeld, op de virtuele, online ruimte. WEBSTEK DIGITAL AGENCY verkrijgt een onbeperkte en uitdrukkelijke toestemming om de beschermende inhoud in de virtuele opslagruimte te reproduceren, mededelen aan het publiek of verder verspreiden zoals nodig is voor de uitvoering van de hostingdiensten.
 1. Registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij daartoe bevoegde instanties volgens diens procedure (DNS voor .be-domeinnaam). Er ontstaat zo een directe verbinding tussen de opdrachtgever en deze instantie. WEBSTEK DIGITAL AGENCY oefent slechts een verbindende rol uit. Registraties en hernieuwingen gebruiken enkel na aangevraagde opdracht van de opdrachtgever. WEBSTEK DIGITAL AGENCY kan nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht leidt tot verlies van de domeinnaam.
 1. Kosten ter registratie voor een domeinnaam worden voorafgaand aangerekend. Weigering door bevoegde instanties of latere verlies doen geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever.

v. Duur en beëindiging

 1. de duur van een overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten, zijnde bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opzegging gebeurt verplicht via een aangetekend schrijven ten laatste 3 maanden voor het aflopen van de duur van de huidige overeenkomst.
 1. Bij een overeenkomst van onbepaalde duur heeft zowel de opdrachtgever als WEBSTEK DIGITAL AGENCY het recht de overeenkomst op te zeggen na een opzegperiode van 3 maanden die begint op de dagtekening van het aangetekend schrijven.
 1. Indien 1 van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een faillissement of gerechtelijke reorganisatie of aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

vi. Aansprakelijkheid

 1. WEBSTEK DIGITAL AGENCY is enkel aansprakelijk voor zware of herhaaldelijke lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkomingen. Onze aansprakelijkheid blijft beperkt tot deze gevallen.
 1. In geval van overmacht is WEBSTEK DIGITAL AGENCY gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, voor de duur van de overmacht. Overmacht wordt gezien als een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis.
 2. WEBSTEK DIGITAL AGENCY ken enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door aangestelde derde wanneer de fout erkent wordt als bedrog, een zware fout of veel voorkomende lichte fouten.

vii. Intellectuele eigendomsrechten

 1. De opdrachtgever verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten van de uitgevoerde opdracht. Dit zijn, afhankelijk van de opdracht, rechten zoals het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten. Enkel de wettelijk toegestane rechten worden uiteraard toegekend.
 1. Er is bij de overdracht geen betrekking op technieken, concepten, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de expertise van WEBSTEK DIGITAL AGENCY. Van open source-software kunnen we geen eigendomsrechten toekennen. De rechten blijven dus beperkt tot de bepaalde licenties van de opdrachtgever.
 1. Alle materialen en/of ter beschikking gestelde materialen door WEBSTEK DIGITAL AGENCY kunnen enkel gebruikt worden voor vooraf afgesproken doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik zal verrekend worden in een nieuwe factuur. Er wordt 50% voor iedere schending aangerekend. Voor ongeautoriseerd gebruik door derden is de opdrachtgever verantwoordelijk.
 1. WEBSTEK DIGITAL AGENCY mag ten alle tijden een verwijzing maken naar uw handelsnaam als één van onze referenties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

viii. Vertrouwelijkheid

 1. WEBSTEK DIGITAL AGENCY en de opdrachtgever bevestigen dat alle vertrouwelijk gedeelde informatie die ter kennis is gekomen, ten alle tijden vertrouwelijk blijft. Deze omvat schriftelijk meegedeelde informatie aan de partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk wordt beschouwd. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreuk makende partij in het gedrang.

Privacyverklaring

WEBSTEK DIGITAL AGENCY hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WEBSTEK DIGITAL AGENCY houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WEBSTEK DIGITAL AGENCY, gevestigd aan Fabrieksstraat 145, 3900 Pelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Fabrieksstraat 145, 3900 Pelt, info@webstek.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@webstekdesign.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • WEBSTEK DIGITAL AGENCY analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WEBSTEK DIGITAL AGENCY bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Delen van persoonsgegevens met derden

WEBSTEK DIGITAL AGENCY verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van onze facturatie;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WEBSTEK DIGITAL AGENCY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WEBSTEK DIGITAL AGENCY gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WEBSTEK DIGITAL AGENCY en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer-bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@webstek.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-0

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WEBSTEK DIGITAL AGENCY neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@webstek.be.

Wijziging privacyverklaring 

WEBSTEK DIGITAL AGENCY kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 juni 2020.